Informace pro rodiče předškoláků

Ve čtvrtek 25. ledna proběhla v sále mateřské školy beseda s rodiči předškoláků na téma školní zralost, školní připravenost a zápis do 1. třídy. Pro ty, kteří se nemohli schůzky zúčastnit, přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Co by měli předškoláci zvládnout:

 • fyzický stav – přiměřený vzrůst, dobrá pohybová koordinace, běhat, skákat o jedné noze, chytnout míč
 • zrakové vnímání – rozlišit detail na obrázku, najít rozdíly mezi dvěma podobnými obrázky, rozeznávat barvy
 • sluchové vnímání – poznat první hlásku v jednoslabičném slově, rytmizace slov, rozdělení slov na slabiky pomocí tleskání
 • grafomotorika – správné držení tužky, správný úchop, uvolněná ruka, procvičovat pomocí uvolňovacích cviků, případně trojhranné pastelky a tužky
 • jemná motorika – navlékat korálky různých velikostí, trhat kousky papírů, lepitje na papír do předem daného tvrau, stříhat papír, vystřihovat
 • předmatematické představy – rozeznat množství, čeho je více, čeho méně, rozumět pojmům přidat, ubrat, orientovat se v pořadí, co je první, poslední, třídění předmětů podle barev, tvarů
 • orientace v prostoru – vpravo, vlevo, nahoře, dole, nad, před, za apod.
 • orientace v čase – chápe, co znamená dnes, zítra, ráno, večer, vyjmenuje dny v týdnu
 • řeč – správná výslovnost všech hlásek, případně být v péči logopeda a pravidelně trénovat správnou výslovnost, podporovat u dítěte rozvoj slovní zásoby, nechat jej mluvit souvisle v jednoduchých větách.
 • pozornost – udržet pozornost alespoň 10-15 minut na jednu činnost, soustředit se na zadaný úkol, nenechat se rozptylovat okolím, dokončit úkol bez odbíhání k něčemu dalšímu
 • sociální zralost – být samostatný, nebát se splnit samostatně zadaný úkol, zvládat neúspěch, dodržovat daná pravidla, respektovat učitele, udržovat kontakt s vrstevníky

Předběžné informace k zápisu do 1. třídy:

 • zápis se bude konat v sobotu 14. dubna 2018 od 8:00 do 13:00 hodin
 • na zápis se bude přihlašovat prostřednictvím webového formuláře, který bude včas zveřejněn
 • s sebou je nutné si přinést rodný list dítěte, kartičku pojištěnce dítěte a občanský průkaz zákoného zástupce
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání může podat pouze zákonný zástupce (ne prarodiče nebo jiní příbuzní)
 • zápis bude pro děti životní událostí, kterou si mají společně s rodiči užít, děti nebudou testovány
 • přítomnost dítěte u zápisu je vaše právo, nikoliv povinnost
 • pokud budete žádat o odložení školní docházky, pak musíte k žádosti doložit i doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře
 • žádost o vyštření na ped.-psych. poradně lze stáhnout zde, doporučujeme ji podat, co nejdříve
 • bude otevřena pouze jedna první třída, všechny děti ze spádové oblasti obce Vřesina budou přijaté, ostatní dle kapacity školy
 • setkání pro budoucí prvňáčky se budou konat pravidelně jednou měsíčně v budově základní školy v termínech 20.2., 20.3., 24.4., 22.5. a 12.6. vždy v 15:30 hodin

 

Případné dotazy můžete směřovat na paní učitelky v mateřské škole nebo na email ředitelky školy skola@zsvresina.cz

Lenka Skýbová

ředitelka školy