Zápis do první třídy

Kritéria pro přijetí žáků do ZŠ pro školní rok 2018/2019

 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 36, odst. 4, 5 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje kritéria o přijetí žáků
k základnímu vzdělávání takto:

1. Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti základní školy (obec Vřesina)

– s odkladem povinné školní docházky

– narozené 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012

– narozené po 1. 9. 2012

6 bodů

2. Dítě s trvalým pobytem v ČR mimo spádovou oblast základní školy, které má sourozence v ZŠ a MŠ Vřesina nebo alespoň jeden z rodičů je zaměstnanec ZŠ a MŠ Vřesina

 

5 bodů

3. Dítě s trvalým pobytem v ČR mimo spádovou oblast základní školy

 

4 body

4. Ostatní

 

3 body

Spádovou oblastí ZŠ a MŠ Vřesina je území obce Vřesina.

Kapacita základní školy – 150 žáků

 

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ:

a)  Pro školní rok 2018/2019 budou přijaty děti, které splní kritéria přijetí, na základě volných míst do plné kapacity školy.

b)  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den (19. 4. 2018)  v 10:00 hodin.

c)  Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

d)  Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitelka školy za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele obce Vřesina.

e)  Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následný den (20. 4. 2018) na webových stránkách školy a úřední desce školy.

g)  O průběhu losování bude pořízen protokol.