Jak usnadnit dětem přechod z Mateřské školy do Základní školy ve Vřesině?

 

Na základě této úvahy vznikl projekt „Hurá do školy“.

Cílem projektu je usnadnit dětem přechod z MŠ do ZŠ a rozvíjet jejich osobnost ve všech oblastech, nejvíce zkvalitnit úroveň grafomotoriky, fonematického sluchu a rozumových schopností. Neboť nízká úroveň těchto schopností je důvodem pro odklad školní docházky. S vybranými dětmi se 1x týdně individuálně procvičují uvolňovací a grafomotorické cviky, které pomáhají při prvotním psaní. Fonematický sluch se nacvičuje pomocí kartiček a pracovních listů. Děti se tak naučí uvědomovat si hláskovou strukturu slova v mysli, která jim pomáhají při čtení. Rozumové schopnosti se zdokonalují pomocí pracovních listů. Pomocí nichž se děti zamýšlejí nad řešením problémů. Každé dítě má své složky, ve kterých jsou pracovní listy, vstupní a výstupní test. Na konci školního roku si vše odnesou domů.

 

Mateičková Ludmila