Vesnický tábor pro děti

 

ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvková organizace,

Osvobození 514, Ostrava- město, 74285

 

pořádá již tradiční „Vesnický tábor pro děti“

 

Termín:  8. 7. 2019– 12. 7. 2019

 

Zahájení denně od 7.00 (6:30) – 8.00 hod. v tělocvičně ZŠ, ukončení v 17. hod.

(dle domluvy) tamtéž.

 

Cena: 1. 500,- Kč – zahrnuje 4x  oběd ve školní jídelně (případně místní restaurace), pitný režim, náklady na sportovní a výtvarnou činnost, celodenní a polodenní výlety, lektorné, pojištění)

 

Program: scházení  od 7.00 (6:30) –  8.00 hod. v tělocvičně ZŠ

: dopolední program v areálu ZŠ

: oběd kolem 11.15 hod.

: odpolední aktivity (pěší výlety, sportovní činnosti)

: ukončení v 17.00 hod. (dle domluvy) v tělocvičně ZŠ

: celodenní výlet

 

Vybavení dětí: sportovní oblečení a obuv přizpůsobené počasí, náhradní tričko, pokrývka hlavy, opalovací krém, pláštěnka, batoh, papírové kapesníky, svačiny (dopolední a odpolední), plastová láhev na pití.

 

Závaznou přihlášku spolu s kopii zdravotní pojišťovny odevzdejte do: 5.5.2019

do ZŠ p.uč. Vlkové nebo do MŠ p. uč. Gregorové

Informace u p. Gregorové v MŠ  nebo  na tel. čísle:  777 185243,

email: silvie.gregorova@zsvresina.cz

Platba v hotovosti do 20.6.  2019 v MŠ u p.uč. Gregorové

 

Přihlášku s informacemi dostanou děti v ZŠ nebo u p. uč. Gregorové v MŠ

Tábor se bude konat v případě 15. a více zájemců.

Činnosti a aktivity dětí se mohou měnit dle počasí a potřeb.

Závazná přihláška na tradiční „Vesnický tábor pro děti“

 

 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………….

 

Datum nar…………………………………………………………………………………………….….

 

Zdravotní pojišťovna………………………………………………………………………………………

 

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………….

 

Závažná sdělení rodičů (zdrav. stav, alergie, léky):…………….…………………………………………

 

Tel. číslo rodičů:……………………………………………………………………………………………

Souhlasím, aby mé dítě odešlo po ukončení každodenního programu od tělocvičny ZŠ na ul.Osvobození 514, Vřesina bez doprovodu rodičů a to na vlastní zodpovědnost.

 

ANO………………………                              NE…………….……………

Podpis zákonného zástupce                                 Podpis zákonného zástupce

 

Za zdravotní stav dítěte a cenné předměty dítěte (mobily,fotoaparáty aj.) zodpovídají rodiče svým podpisem na přihlášce.

Prohlášení:

Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během vesnického tábora, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnilo sportovních aktivit, konaných ve vybraném vesnickém táboře. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., pro vnitřní potřebu organizátora.

Prohlašuji, že dítě bude respektovat pokyny vedoucích na táboře. V opačném případě jsem připraven/a nést následky v podobě vyloučení  (bez nároků na finanční vyrovnání) či finanční úhrady vzniklé škody. Zároveň potvrzuji, že jsem dítě seznámil/a s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora.

                Uděluji souhlas s fotografováním dítěte v rámci činnosti vesnického tábora, dále s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při presentaci a propagaci ZŠ (např. kronikách, na internetu, atd.).

 

……………………………….                            …………..……………………….

Ve Vřesině dne                                        Podpis zákonného zástupce