Zápis do MŠ v termínu od 2.5. – 16. 5. 2020

Vážení rodiče,

dříve než podáte přihlášku vašeho dítěte do naši MŠ, seznamte se s níže uvedenými informacemi:

 • KRITÉRIA pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2020-2021

Kapacita mateřské školy – 76 dětí

K předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 může být přijato max. 18 dětí.

 Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2020. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině – předškolní vzdělávání je od 1.9.2017 povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku)                  10 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.                   9 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.                      8b
 4.  Dítě 2leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.                      7b
 5. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině                       6b
 6.  Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.                5 b
 7. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 ) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.                2 b
 8. Děti ostatní.                                           1b

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Starší dítě před mladším
 2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)
 3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

Vysvětlivky:

Pro přijímání je za 4leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2020 čtyř let.

Pro přijímání je za 3leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2020 tří let.

 

 • POVINNOST předškolního vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let a možnost individuálního vzdělávání

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 • DOLOŽENÍ řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (uvedeno v žádosti o přijetí) a doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, máme k dispozici.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny pro organizaci zápisu do mateřské školy, ve kterých se doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole

v termínu od 2.5. – 16. 5. 2020

  Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti a přihlášky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pokračujte dle následujících pokynů:

 1. Z níže uvedených příloh si vytiskněte: žádost o přijetí dítěte do MŠ a přihlášku k přijetí dítěte do MŠ 2020-21.
 2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ vyplní a podepíše jeden zákonný zástupce, který dítě zastupuje.
 3. Přihlášku k přijetí dítěte do MŠ vyplní a podepíší oba zákonní zástupci dítěte, vyjádření lékaře zůstane nevyplněné.
 4. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, přihlášku k přijetí a ofocený očkovací průkaz dítěte můžete zaslat poštou na adresu 

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o.

Osvobození 514

742 85 Vřesina

a nebo můžete přinést osobně a vhodit ji do schránky u vchodu do základní školy.

Nezapomeňte ale, že poslední den doručení přihlášky do mateřské školy  je  pátek 15. května 2020.

 1. V obou případech vám po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky přijde na email, který uvedete v žádosti o přijetí dítěte, potvrzení o jejich převzetí a přidělení registračního čísla, proto prosím, pište čitelně.

 

Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a to 21. 5. a 22. 5. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v MŠ

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 5. červen.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou.

 

Podrobné informace o vzdělávání a dalších službách, které na naší škole poskytujeme, se dozvíte v červnu na třídní schůzce pro rodiče nově přijatých dětí, která je zatím naplánována na 18. června 2020 v 15:00 v MŠ.

 

V případě dalších dotazů týkající se zápisu do mateřské školy využijte následující kontakty:

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

skola@zsvresina.cz

tel. 737 938 880

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ, šk. rok 2020-21

Přihláška k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ, šk. rok 2020-2021

Individuální vzdělávání-žádost