V pondělí 25. května otevřeme mateřskou školu

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,

za zvýšených hygienických podmínek

v pondělí 25. května otevřeme mateřskou školu.  

Provozní doba je beze změn  6:00 – 16:30 hod.

 Vzhledem k dodržení hygieny a dezinfekce prostor bude striktně dodržována

doba uzavírání MŠ v 8: 00 hod.

 

Žádáme rodiče,

aby nám prostřednictvím „školy na dlani“

 do středy 20.5. do 13 hodin

závazně přihlásili dítě do školky.

Dítě, které je přihlášeno do školky je automaticky přihlášeno ke stravě a to trvale až do 30.6. 2020.

 

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě do školky a tím pádem ani ke stravě, nebude dítě do MŠ přijato.

Pokud zákonný zástupce   nepodepíše „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ (viz. příloha), nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Uvědomujeme si, že podmínky znovuotevření nejsou ideální, ale věřím, že se brzy vše v dobré obrátí a provoz mateřské školy bude opět „normální“. Nechceme, aby se z nás stali „prudiči“. Potřebujeme Vaši pomoc a ohleduplnost. Proto prosím dodržujte:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 •  Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázet dítě do školy bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy co nejrychleji opustí. Do tříd doprovod dítěte nevstupuje.
 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po třech dětech + doprovod, ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry, proto počítejte s případnou časovou prodlevou.
 • Ochrannou roušku, kterou používá dítě při cestě do MŠ dejte na značce  do igelitového sáčku.
 • Po přezutí a převléknutí v šatně a po osobním předání dítěte rodičem učitelce si dítě pod jejím dohledem  důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.  Učitelky mít roušku v MŠ také nemusí.
 • 1 roušku budou mít děti v šatně v kapsáři v samostatném podepsaném sáčku, a to z důvodu podezření na infekční onemocnění (zajistí rodič dítěte).
 • Platí přísný zákaz vnášení vlastních hraček  a jídla do mateřské školy.
 • S dětmi  budeme  pobývat venku co nejvíce času (i za mírného deště!!), proto dejte dětem vhodné oblečení, obuv ( gumáky) a pláštěnku.
 • Berte na vědomí, že děti nemusí být zařazeny do své kmenové třídy, budou vytvořeny skupiny dětí podle počtu přihlášených, které se již nebudou během dne měnit.
 • V mateřské škole nebudou probíhat edukativní  programy v plném rozsahu – Hravá angličtina pro předškoláky, logopedie.
 • Plánované kulturní akce, společné akce s rodiči, odpolední zájmové aktivity a také návštěvy jiných
  osob v naší škole budou zrušeny,
 • Kroužek „Seznamování s angličtinou“ pro mladší děti  pod vedením Mgr. Pernicové se již nebude konat, poplatek vám bude vrácen – v září 2020 v hotovosti.
 • O kroužku „Atletika“ vás bude informovat její organizátor.
 • Úplata za předškolní vzdělávání bude za měsíc květen  280,-Kč. Od 1.6.2020 je úplata  opět v plné výši 420,- Kč.
 •  V současné době  účast při vzdělávání není povinná, to se vztahuje také na děti v posledním ročníku povinného předškolního vzdělávání  („předškoláci“). Nepřítomnost dítěte je omluvena.

 

Hygienická opatření :

 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Děti si po obědě nebudou čistit zuby.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

Školní stravování :

 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při vydávání jídla budou pracovnice školní kuchyně používat jednorázové rukavice.
 • Odhlašování stravy zůstává ve stejném režimu – každý rodič si zajistí odhlášení svého dítěte přímo
  v jídelně.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Pokud dítě v průběhu pobytu v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty – „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

Děkujeme za respektování a dodržování těchto opatření. Chráníte tak zdraví svého dítěte, svoje, ale i zaměstnanců MŠ.

M. Kudelová

 

čestné_prohlášení