Zápis do 1. třídy základní školy

Vážení rodiče,

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny pro organizaci zápisu do 1. ročníku základní školy, ve kterých se doporučuje podání žádosti o přijetí žáka k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole.

Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pokračujte dle následujících pokynů:

V období mezi 1. a 30. dubnem 2020 zaregistrujte Vaše dítě prostřednictvím zjednodušené elektronické žádosti na následujícím odkazu:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsvresina/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40764

Jakmile tuto elektronickou žádost odešlete, přijde vám na vámi zaregistrovanou emailovou adresu email s podrobnými pokyny k podání žádosti o přijetí, v jehož příloze budete mít již z části předvyplněnou přihlášku. 

1. Přihlášku – žádost o zapsání vašeho dítěte do 1. ročníku –  si stáhněte z tohoto emailu do vašeho počítače a doplňte chybějící údaje.

2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte a podepište. Podepsat ji musí oba zákonní zástupci dítěte.

3. K přihlášce přiložte prostou kopii rodného listu dítěte.

4. Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s kopií rodného listu můžete doručit škole jedním z následujících způsobů:

– poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o.

Osvobození 514

742 85 Vřesina

– osobním podáním v pracovních dnech po telefonické domluvě do ředitelny v budově základní školy (tel. 599520390) nebo vhozením do schránky před hlavním vchodem do budovy základní školy

– emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– datovou schránkou, pokud je zákonný zástupcem vlastníkem datové schránky

Nezapomeňte ale, že poslední den doručení přihlášky do základní školy je 30. dubna 2020.

5. V obou případech vám po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky přijde na email potvrzení o jejich převzetí.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy a na dveřích budovy základní školy ihned po ukončeném správním řízení. Předpokládaný termín zveřejnění je vzhledem k prodlouženému termínu zápisu na celý měsíc duben v prvním týdnu měsíce května.

Odklad školní docházky o jeden rok

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky vašeho dítěte, je potřeba kromě přihlášky vyplnit i žádost o odklad školní docházky. Tato žádost bude součástí přílohy emailu jen v případě, že při registraci zatrhnete políčko o odkladu povinné školní docházky. Žádost vyplňte dle pokynů výše stejně jako přihlášku k zápisu dítěte do 1. ročníku ZŠ.

Do školy pak musíte zaslat nebo osobně doručit obě žádosti (přihlášku včetně kopie rodného listu i žádost o odklad) a dále ještě přílohy:

1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (doporučení o odkladu školní docházky z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud některou z těchto příloh ještě nemáte, doporučujeme podat žádost o přijetí v co nejzazším termínu, jelikož dnem termínu podání přihlášky dítěte do základní školy vám začíná běžet lhůta 30 dnů, kterou máte na doložení povinných příloh žádosti o odložení školní docházky o jeden rok.

V případě dalších dotazů týkající se zápisu do 1. třídy základní školy využijte následující kontakty:

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

skola@zsvresina.cz

tel. 737 938 880