Zápis do MŠ v termínu od 2.5. – 16.5. 2021

Vážení rodiče,

dříve než podáte přihlášku vašeho dítěte do naši MŠ, seznamte se s níže uvedenými informacemi:

 • KRITÉRIA pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2021-2022

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2021. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině – předškolní vzdělávání je od 1.9.2017 povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku)                                        10 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.         9 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.           8 b
 4. Dítě 2leté (nar. 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.           7 b
 5. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině         6 b
 6. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.        5 b
 7. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 ) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.        2 b
 8. Děti ostatní.        1b

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Starší dítě před mladším
 2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)
 3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

Vysvětlivky:

Pro přijímání je za 4leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2021 čtyř let.

Pro přijímání je za 3leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2021 tří let.

 

 • POVINNOST předškolního vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let a možnost individuálního vzdělávání

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy  nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

              Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny pro organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, ve kterých se doporučuje podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole.

Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pokračujte dle následujících pokynů:

V období mezi 2. a 16. květnem 2021 zaregistrujte Vaše dítě prostřednictvím zjednodušené elektronické žádosti na následujícím odkazu:

1. Přihlášku – žádost o zapsání vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání – si stáhněte z tohoto emailu do vašeho počítače a doplňte chybějící údaje.

2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte a podepište. Podepsat ji musí oba zákonní zástupci dítěte.

3. Část “ Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte“ nechejte vyplnit a potvrdit dětským lékařem vašeho dítěte

4. K přihlášce přiložte prostou kopii rodného listu dítěte.

5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s kopií rodného listu můžete doručit škole jedním z následujících způsobů:

– poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o.

Osvobození 514

742 85 Vřesina

– osobním podáním v pracovních dnech po telefonické domluvě do ředitelny v budově základní školy (tel. 599520390)

– emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– datovou schránkou, pokud je zákonný zástupcem vlastníkem datové schránky

Poslední den doručení přihlášky  dítěte do mateřské školy je 16.5.2021

6. Po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky Vám přijde na Vámi uvedený email v přihlášce potvrzení o jejich převzetí.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je v prvním týdnu měsíce června.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkající se zápisu do mateřské školy využijte následující kontakty:

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

skola@zsvresina.cz

tel. 737 938 880

Marcela Kudelová, vedoucí mateřské školy

marcela.kudelova@zsvresina.cz

tel. 599 520 396

Podrobné informace o vzdělávání a dalších službách, které na naší škole poskytujeme, se dozvíte v červnu na třídní schůzce pro rodiče nově přijatých dětí.