Výsledky zápisu do základní školy pro školní rok 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Jedná se o anonymizovaný přehled výsledků zápisu do základní školy. Žáci jsou uvedeni pod registračními čísly, které jim byly přiřazeny při elektronické registraci žáka.