Zápis a kritéria k přijímaní dětí do MŠ

Zápis nových dětí do naši MŠ pro školní rok 2017 – 18

se uskuteční v úterý 9. 5. 2017 v 8.00 hod.

             Zápis probíhá formou dne otevřených dveří a je nutno počítat s tím, že se v prostorách MŠ zdržíte minimálně 1 hod  (můžete až do 11.00 hod).

K zápisu zveme  všechny rodiče s dětmi.

Zápis bude probíhat následovně:

Při vchodu do MŠ obdržíte pořadové číslo – zaměstnankyně školy Vás uvede od třídy. Zde Vás všechny seznámíme se školním vzdělávacím programem naší MŠ  a zodpovíme případné dotazy. Poté budete mít možnost si prohlédnout naši MŠ – vaše děti si budou moci hrát. Současně dle pořadových čísel budete zváni k zápisu svých dětí.

U zápisu obdržíte tyto dokumenty:

 • žádost o přijetí
 • přihlášku do MŠ
 • evidenční list dítěte

– ty pak přinesete řádně vyplněné a potvrzené pediatrem do MŠ do 16.5. 2017

K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, přezůvky pro dítě.

O přijetí budete informování vývěskou na těchto stránkách a na nástěnce v MŠ.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ se uskuteční v úterý  22.6.2017

Schůzka s rodiči, jejichž děti ve šk. roce 2017/ 18 budou plnit povinnou předškolní docházku („předškoláci“) se uskuteční v úterý 13. 6. 2017

Kritéria k zápisu do MŠ

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let,je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 •  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 •  po dobu 4 souvislých hodin denně,
 •  začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně s uvedením důvodů absence.

 

 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 1.  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

 • individuální vzdělávání dítěte – Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy, informace poskytne ředitel konkrétní školy.

Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2.  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3.  důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

 

 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Docházka v období povinného předškolního vzdělávání  je osvobozena od úplaty.