Zápis a kritéria k přijímaní dětí do MŠ pro šk. rok 2020-2021

Zápis nových dětí do naši MŠ pro školní rok 2020/2021

se uskuteční v termínu od 2.5. – 16. 5. 2020.

 

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství pokyny pro organizaci zápisu do mateřské školy, ve kterých se doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ, šk. rok 2020-21

Přihláška k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ, šk. rok 2020-2021

Individuální vzdělávání-žádost

 

Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti a přihlášky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pokračujte dle následujících pokynů:

 1. Z  uvedených příloh si vytiskněte: žádost o přijetí dítěte do MŠ a přihlášku k přijetí dítěte do MŠ 2020-21.
 2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ vyplní a podepíše jeden zákonný zástupce, který dítě zastupuje.
 3. Přihlášku k přijetí dítěte do MŠ vyplní a podepíší oba zákonní zástupci dítěte, vyjádření lékaře zůstane nevyplněné.
 4. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, přihlášku k přijetí a ofocený očkovací průkaz dítěte můžete zaslat poštou na adresu:

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o.

Osvobození 514

742 85 Vřesina

a nebo můžete přinést osobně a vhodit ji do schránky u vchodu do základní školy.

Nezapomeňte ale, že poslední den doručení přihlášky do mateřské školy je pátek 15. května 2020.

 1. V obou případech vám po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky přijde na email, který uvedete v žádosti o přijetí dítěte, potvrzení o jejich převzetí a přidělení registračního čísla, proto prosím, pište čitelně.

Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a  to 21.5. – 22.5. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 5. červen.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou.

 

 

                         DOLOŽENÍ řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (uvedeno v žádosti o přijetí) a doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, máme k dispozici.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Kritéria pro zařazení dětí do MŠ

pro školní rok 2020/2021

Kapacita mateřské školy – 76 dětí

K předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 může být přijato 18 dětí.

 

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2020. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 

 1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině – předškolní vzdělávání je od 1.9.2017 povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku)                                        10 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.         9 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.           8 b
 4. Dítě 2leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.           7 b
 5. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině         6 b
 6. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.        5 b
 7. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 ) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.        2 b
 8. Děti ostatní.        1b

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Starší dítě před mladším
 2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)
 3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

Vysvětlivky:

Pro přijímání je za 4leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2020 čtyř let.

Pro přijímání je za 3leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2020 tří let.

 

Ve Vřesině 20. dubna 2020

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

 

 

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 •  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 •  po dobu 4 souvislých hodin denně,
 •  začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně s uvedením důvodů absence.

 

 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 1.  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

 • individuální vzdělávání dítěte – Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy, informace poskytne ředitel konkrétní školy.

Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2.  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3.  důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

 

 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Docházka v období povinného předškolního vzdělávání  je osvobozena od úplaty.