Zápis a kritéria k přijímaní dětí do MŠ

Zápis nových dětí do naši MŠ pro školní rok 2019 – 20

se uskuteční ve čtvrtek 9. 5. 2019 v 8.00 hod.

             Zápis probíhá formou dne otevřených dveří a je nutno počítat s tím, že se v prostorách MŠ zdržíte minimálně 1 hod  (můžete až do 11.00 hod).

K zápisu zveme  všechny rodiče s dětmi.

Zápis bude probíhat následovně:

Při vchodu do MŠ obdržíte pořadové číslo – zaměstnankyně školy Vás uvede do třídy. Zde Vás všechny seznámíme se školním vzdělávacím programem naší MŠ  a zodpovíme případné dotazy. Poté budete mít možnost si prohlédnout naši MŠ – vaše děti si budou moci hrát. Současně dle pořadových čísel budete zváni k zápisu svých dětí.

U zápisu obdržíte tyto dokumenty:

 • žádost o přijetí
 • přihlášku do MŠ
 • evidenční list dítěte

– ty pak přinesete řádně vyplněné a potvrzené pediatrem do MŠ do ………………….

K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, přezůvky pro dítě.

O přijetí budete informování vývěskou na těchto stránkách a na nástěnce v MŠ.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ se uskuteční ………………………….

Schůzka s rodiči, jejichž děti ve šk. roce 2019/ 20 budou plnit povinnou předškolní docházku („předškoláci“) se uskuteční………………

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 •  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 •  po dobu 4 souvislých hodin denně,
 •  začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně s uvedením důvodů absence.

 

 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 1.  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

 • individuální vzdělávání dítěte – Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy, informace poskytne ředitel konkrétní školy.

Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2.  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3.  důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

 

 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Docházka v období povinného předškolního vzdělávání  je osvobozena od úplaty.

 

 

Kritéria pro zařazení dětí do MŠ

pro školní rok 2019/2020

 

Kapacita mateřské školy – 76 dětí

K předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020 může být přijato max. 20 dětí.

 

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2019. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

 

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 

 1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině – předškolní vzdělávání je od 1.9.2017 povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku)                                    10 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.                                     8 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.                                     6 b
 4. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.                                                 4 b
 5. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.                                     3 b
 6. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) ) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.                                                 2 b
 7. Děti ostatní.             1 b

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Starší dítě před mladším
 2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)
 3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

Vysvětlivky:

Pro přijímání je za 4leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2019 čtyř let.

Pro přijímání je za 3leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2019 tří let.

 

Ve Vřesině 23. dubna 2019

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy