Školní metodik prevence

Školní metodik prevence:    Dagmar Kantorová

Konzultace:                         středa 8:50 – 9:35 nebo dle předešlé domluvy

Situace u nás na škole

Dle vyhodnocení minimálního preventivního programu z předešlých let nedocházelo na škole k výskytu vážných sociálně patologických jevů, jako jsou krádeže, záškoláctví, kouření, užívání drog a konzumace alkoholu. Objevily se pouze počátky šikany, které byly hned řešeny příslušnými pracovníky a rodiči. Učitelé se ve svých hodinách zaměřovali na rozvoj spolupráce žáků, formování pozitivních vztahů mezi žáky, rozvoj komunikačních schopností a dovedností ke správnému životnímu stylu. Kvůli umístění školy v blízkosti hlavní cesty se preventivní opatření zaměřovala také na dopravní výchovu.

Schránka důvěry

V přízemí budovy školy je umístěna schránka důvěry, která slouží pro žáky ZŠ. Schránka je anonymní a žáci se mohou ptát na věci související se sociálně patologickými jevy, napsat sem své problémy, ale mohou se zeptat i na věci či napsat své trápení, které přímo nesouvisí s danou oblastí.

Co to je…

Šikana

Ve školním prostředí je šikana velmi častá a běžná, vyskytuje se téměř v každé třídě, ale liší se svým průběhem a závažností. K problematice šikany řadíme nejen fyzické ubližování, poškozování majetku či okrádání, ale i pomluvy, nadávky, vyhrožování, vylučování ze skupiny, přehlížení a také sexuální obtěžování a zneužívání.

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, příp. skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit“ (MŠMT, 2008, s. 1).

Martínek (2009) vymezuje a popisuje základní podmínky šikany:

 • Vždy jde o převahu síly nad obětí.
 • Oběť vnímá útok jako nepříjemný.
 • Útok může být dlouhodobý, ale i krátkodobý.

 

Kyberšikana

Kyberšikana je forma psychické šikany. Jde o zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), jako jsou především mobilní telefony a internet, s cílem někomu ublížit.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP v Olomouci vytvořilo projekt s názvem E – bezpečí, který se zaměřuje na rizikové chování spojené převážně s internetem. Můžeme je nalézt pod odkazem www.e-bezpeci.cz, kde toto centrum specifikuje rozdílnost kyberšikany ve srovnání s klasickou šikanou:

 • útočníci jsou anonymní,
 • obětí i agresorem může být kdokoliv, nezáleží na věku, pohlaví, fyzické síle, oblíbenosti ani socioekonomické úrovni,
 • čas a místo útoku jsou možné kdykoliv a kdekoliv, stačí mít u sebe mobilní telefon nebo být připojen na internet,
 • ve virtuálním světě bývají lidé více otevření, zveřejňují své fotografie, osobní údaje, baví se o citlivých tématech a i ti, co by to v reálném světě nikdy neudělali, mohou útočit na ostatní,
 • ostatní uživatelé pomáhají útočníkům šířením videí či zpráv o oběti a zhoršují tím dopady útoku,
 • protože se jedná o psychické ubližování, není snadné ji poznat,
 • aniž bychom si to uvědomili, můžeme kyberšikanu způsobit neúmyslně, kdy původní žert způsobí bolest druhé osobě.

Dopravní výchova

Je základní aktivitou v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Cílem zařazení dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů je zvýšit ochranu života dětí v silničním provozu. Náplní dopravní výchovy je předávání teoretických a praktických znalostí z oblasti silničního provozu.

Dopravní výchova je pro žáky 4. a 5. tříd vyučována kromě školy také na dětských dopravních hřištích (DDH) a je složena z 5 hodin teoretické výuky a 5 hodin praktického výcviku. Výcvik na dětském dopravním hřišti je zakončen zkouškou. Žáci, kteří zvládnou jak závěrečný test, tak jízdu po DDH, obdrží tzv. „Průkaz cyklisty“.

 

 

Zdroje:

 1. BESIP. Dopravní výchova. [online]. c 2012. [cit. 4. 4. 2016]. Dostupné na WWW: <http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova>
 2. CENTRUM PREVENCE RIZIKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE. Co je kyberšikana? [online]. c 2009. [cit. 1. 9. 2015]. Dostupné na WWW: <http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/17-cojekybersikana>
 3. MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada 2009. 152 s. ISBN 978-80-247-2310-5.
 4. MŠMT. Příloha 6 – Školní šikanování [online]. c 2013-2016. [cit. 1. 9. 2015]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/file/20281>