Výchovný poradce

Výchovný poradce:  Mgr. Marie Šupalová

Konzultace:            8:50 – 9:35 nebo dle předešlé domluvy

 

Hlavní požadavky kladené na výchovného poradce:

 • žákům, jenž byli doporučeni na pedagogicko-psychologické vyšetření z důvodů vývojové či jiné poruchy a byl jim tento handicap uznán, je zapotřebí věnovat maximální péči a pozornost. Je nutné sledovat frekvenci vyšetření a kontrol, nutno vytvořit individuální vzdělávací plány, zajistit potřebné pomůcky ke studiu a začlenit mezi ostatní žáky. Vytvořit vhodné podmínky, aby se děti cítily dobře mezi kolektivem.
 • Je zapotřebí úzké spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, odborem sociálně právní poradny, ošetřujícím lékařem, probační a meditační službou.
 • V neposlední řadě je taktéž důležitá motivace dětí do dalších životních kroků, jako je např. následné studium, uplatnění na trhu práce, poskytování konzultací spjatých s vyřizováním dokumentů na úřadech, ale i řešení problémů osobního rázu.

Vývojová porucha

Diagnóza ADHD

 • Jedná se o vývojovou poruchu, který provází nepřiměřený vývoj pozornosti, hyperaktivity a impulzivních emocionálních výlevů. Tato vývojová porucha se primárně objevuje u dětí školního věku.
 • Děti s touto poruchou jsou velmi roztěkané, mají velké problémy se soustředit na daný úkol, velmi často díky nepozornosti dělají chyby. Jsou velmi fyzicky aktivní a nejsou schopné zůstat chvíli v klidu. Nedokáží se samy usměrňovat, velmi často mají ve zvyku skákat do řeči, mají velmi nečekané reakce a permanentně vyrušují. Nejsou schopny se samy řádně učit a jsou velmi chaotické. Díky výše uvedeným výkyvům v chování je zapotřebí zvýšené pozornosti pedagoga.
 • Poradce musí být vůči těmto dětem velmi trpělivý, snažit se pochopit potřeby dětí, umět ocenit veškerou snahu a pochválit v případě dobře splněného úkolu. Taktéž je zapotřebí odstranit veškeré rušivé elementy ve třídě, které by mohly narušovat koncentraci a soustředěnost na námi zadané úkoly. Musíme umožnit vybití energie a pohyb, který s tímto svázaný využít výchovným způsobem. V případě známkování musíme brát zřetel na handicap a zvolit mírnější formu. Taktéž důležité je stanovení jasně daných pravidel a kritérií, které není možno překročit. Případné trestání, za nesplněný úkol nemá smysl, vyvolá přesně opačnou reakci. V případě nevhodného chování je zapotřebí zakročit, jelikož nelze toto tolerovat.

Doporučení týkající se odborného vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně:

 • Je možné využít odbornou pedagogicko-psychologickou poradnu v Ostravě, které poskytuje konzultace, týkající se vývojových poruch. V případě vyšetření i konzultací je zapotřebí písemný souhlas rodičů či zákonného zástupce, objednání je možné buď telefonicky, či lze využít e-mailovou komunikaci. V případě žádosti rodiče, již není zapotřebí doporučení odborníků.
 • Pokud žádá rodič ve spolupráci se školu, má škola za povinnost zaslat vyplněný dotazník „Zpráva školy o dítěti“, jenž musí být stvrzen podpisem rodiče.
 • Veškeré výše poskytované služby jsou bezplatné. Jedná-li se o dítě, jenž je v péči jiného odborníka např. neurologa, logopeda, či psychiatra je vhodné doručit na první vyšetření veškeré zprávy.
 • Dítě, jenž již absolvovalo vyšetření, musí mít závěrečnou zprávu z PPP. Tuto zprávu je zapotřebí vyzvednout osobně a následně informovat třídního učitele, aby mohli kantoři a výchovní poradci pružně zareagovat na tento problém.

Peadagogicko psychologické poradna poskytuje tyto služby:

 • konzultace osobních problému týkajících se rodiny a s tím spojená rodinná terapie
 • konzultace k výchovným a výukovým problémům
 • zaměření na přednáškové činnosti a informovanost
 • zaměření na individuální terapie k jednotlivci
 • provádění prevence sociálně patologických jevů
 • poradenství v případě vedení rodin problémových žáků
 • poradenská intervence – pomoc klientů v těžkých životních situacích
 • specifikace a diagnóza jednotlivých vývojových poruch v učení
 • vyhotovování specifických podkladů pro integraci žáků
 • specializovaná péče s osobitým přístupem a diskrétností
 • odborné poradenství v případě volby školy, nebo vstupu do pracovního procesu
 • optimalizace pomoci odborníků

 

 • Pokud žák vyšetření absolvoval, musí si závěrečnou zprávu o vyšetření z PPP vyzvednout osobně na PPP ( zprávy nezasílají poštou). Potom dle svého uvážení co nejdříve informovat třídního učitele, aby pedagogové mohli s žákem pracovat dle doporučení PPP.
 • Kontakt:
 • Pedagogicko psychologická poradna Ostrava
  odloučené pracoviště
  PPP Poruba

  17. listopadu 1123,
  708 00 Ostrava – Poruba,
  tel. 553 810 750, 553 810 751
  mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz
  Chtěli byste odbornou radu ? – obraťte se na Pedagogicko – psychologickou poradnu v Ostravě – Porubě http://www.ppp-ostrava.cz/
                                       Speciální pedagog z PPP:
                                       Mgr. Anna Otýpková
                                       553 810 758
                                       anna.otypkova@ppp-ostrava.cz
 
 
                                       Psycholog:
                                       Mgr. Kateřina Kaletová
                                       553 810 754
                                       katerina.kaletova@ppp-ostrava.cz

 

Integrace žáka s vlastním individuálním vzdělávacím plánem:

 • tento proces podléhá správnímu řízení, z tohoto důvodu je každý dokument označen příslušným jednacím číslem. Rodič doručí řediteli školy formulář „Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu“. Ředitel následně rozhodne o schválení a rodič musí být neodkladně písemně vyrozuměn o tomto faktu. Nastane-li situace, že rodič nesouhlasí s rozhodnutím, je jeho právem možnost se v zákonem stanovené lhůtě odvolat.
 • V případě kladného schválení je žákovi vypracován individuální výukový program, který se přehodnocuje vždy s počátkem nového školního roku. Není-li individuální výukový program optimalizován, je zapotřebí přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovoval. Vypracovaný individuální výukový program je předložen k nahlédnutí rodičům popř. zákonným zástupcům dítěte, kteří jej schválí, stejně tak třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů a ředitel.

 

 • Časté výukové anomálie u dětí:
 • Dysfunkce – jedná se o chování, které neodpovídá přiměřeně dané situaci.
 • Dysgrafie – častá a specifické porucha, která činí problémy při psaní.
 • Dyskalkulie– vadu, jenž ovlivňuje matematické schopnosti a řešení numerických problémů.
 • Dyslexie – porucha čtení, jenž pramení z nedostatku primárních schopností.
 • Dysortografie – problém v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka.
 • Dyslálie – špatné vyslovování hlásek a hláskových skupin.
 • Dysgramatismus – vada, která se projevuje špatně vyvinutou schopností využívat mateřský jazyk.
 • Dysglofie – primárně souhrnný výraz pro poruchy výslovnosti.

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI Pojem školní zralosti bez rozlišení zahrnuje celou řadu vzájemně se ovlivňujících oblastí.

1. Fyzická zralost Zde má vliv jednak celková tělesná vyspělost dítěte, jeho zdravotní stav. Před dovršením předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně proporcionality postavy. Děti menšího vzrůstu či se slabou konstitucí mohou ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity, že nestačí větším a silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě znamená velký počet zameškaných hodin a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva. Odklad školní docházky umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního systému a tím i snížení nemocnosti dítěte.

2. Psychická zralost Tímto pojmem označujeme celou řadu aspektů. V první řadě je to dosažená úroveň v oblasti poznávacích procesů. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se mělo dítě odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Chápání světa by mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je i dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti, gramaticky správná řeč). Podkladem pro rozvoj dovednosti psaní je vyspělá grafomotorika. Nezbytný je správný a fixovaný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily, propracovaná, vyspělá. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazovat figurální kresbu. Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice ještě přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech). Mělo by umět záměrně se soustředit po určitou dobu, pracovat v řízené činnosti, mělo by být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu ostatním dětem.

3. Sociální a emocionální zralost Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na učitele a spolužáky. Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině. Emočně by mělo být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo charakteristické časté kolísání či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. Mělo by umět regulovat svá přání, potřeby i chování. Na počátku tohoto období je tedy většina dětí připravena opustit na krátkou chvíli bezpečí rodiny a zahájit navazování vztahů mimo rodinu. Při završení předškolního období by školsky „zralé“ dítě mělo být připraveno vzít na sebe roli školáka a vstoupit do světa povinností.