Zápis do 1. třídy

Důležité informace:

Zápis se koná v úterý a ve středu 9. a 10. dubna 2019 od 14:30 do 17:30. Náhradní termín lze domluvit s vedením školy, pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem se omluvily.

Pro hladší průběh zápisu doporučujeme domluvit si přesný čas, ve kterém s dítětem k zápisu příjdete. Zapsat se lze dvojím způsobem:

  • v budově mateřské školy – hned při vstupu na nástěnce, platí pro rodiče dětí MŠ Vřesina
  • telefonicky s ředitelkou školy na telefonním čísle 737 938 880, platí pro rodiče dětí, kteří nenavštěvují MŠ Vřesina

Organizace zápisu

a) k zápisu přicházejí zákonní zástupci v předem dohodnutý čas

b) dítě nemusí být u zápisu přítomno

c) zákonný zástupce při podání žádosti o přijetí předloží rodný list dítěte, průkaz pojištěnce dítěte a svůj občanský průkaz

d) zápis je rozdělen do dvou částí formální část (cca 20 minut) a motivační část (cca 40 minut)

e) při formální části zápisu vyplňuje zákonný zástupce potřebné dokumenty

f) v rámci motivační části zápisu plní děti společně s rodiči zábavné úkoly, pokud je zapisované dítě přítomné, může se zúčastnit motivační části

Kritéria přijetí

1. Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti základní školy (obec Vřesina)

– s odkladem povinné školní docházky

– narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

– narozené po 1. 9. 2013

6 bodů

2. Dítě s trvalým pobytem v ČR mimo spádovou oblast základní školy, které má sourozence v ZŠ a MŠ Vřesina nebo alespoň jeden z rodičů je zaměstnanec ZŠ a MŠ Vřesina

 

5 bodů

3. Dítě s trvalým pobytem v ČR mimo spádovou oblast základní školy

 

4 body

4. Ostatní

 

3 body

Spádovou oblastí pro ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvkovou organizaci je obec Vřesina.

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

a) Na webových stránkách školy a na hlavních dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
e) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Vydání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

a) Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace