ŠVP

„Příroda čaruje – úsměv nám daruje“

Charakteristika vzdělávacího programu:

   Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.

   Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

 Důraz klademe na využití polohy školy vesnického charakteru, možnost propojení s přírodou. Snažíme se již od raného věku probouzet v dětech vztah k bydlišti a přírodě.

Vytvořily jsme si vlastní program, který nese název:

„Příroda čaruje – úsměv nám daruje“

Inspirací k názvu ŠVP nám byla myšlenka: „Není důležité jen odstraňování nežádoucích důsledků způsobených v přírodě lidskou civilizací, ale hlavně jejich předcházení. Změnou v myšlení lidí. Začít bychom měli u sebe a u dětí.“

                   Děti získávají formou pozorování, zajímavých vyprávění a her i pokusů nový pohled na svět a jsou schopny i přes svoji ještě malou životní zkušenost pochopit, že přírodu potřebujeme ke svému životu. Myšlenka ŠVP je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, včetně realizací školních i mimoškolních akcí, doplňkových programů a aktivit. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování vlastního programu je i poloha MŠ – vesnická mateřská škola a možnosti, které nám její okolí nabízí.

          Obsah vzdělávání je ve školním vzdělávacím programu „Příroda čaruje – úsměv nám daruje“ rozpracován do 4 hlavních tematických celků. Jednotlivé tematické celky budou dále pedagogy zpracovány do třídních vzdělávacích programů podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti. ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.

„Příroda čaruje – úsměv nám daruje“

 

 téma: „Co umí slunce, vítr a déšť“

– celkové trvání bloku jsou asi 3 měsíce.

 téma: „Tajemné cinkání“

– celkové trvání bloku jsou asi 3 měsíce.

téma: „Co zapískala píšťalka“

– celkové trvání bloku jsou asi 3 měsíce.

 téma: „Putování s dešťovou kapičkou“

– celkové trvání bloku jsou asi 2 měsíce.

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání MŠ  je rodičům k dispozici k nahlédnutí v MŠ.