Zápis a kritéria k přijímání dětí do MŠ pro šk. rok 2023-2024

 

Zápis nových dětí do naši MŠ pro školní rok 2023/2024

se uskuteční v termínu od 2.5. – 16. 5. 2023.

Od 2. května 2023 bude spuštěna elektronická registrace Vašeho dítěte na zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Registraci proveďte prostřednictvím zjednodušené elektronické žádosti na následujícím odkazu:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsvresina/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41857

Jakmile vyplníte registraci, přijde Vám na Vámi zadaný email předvyplněný soubor s žádostí o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. V emailu najdete i následující postup podání žádosti:

1. Přihlášku – žádost o zapsání vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání – si stáhněte z emailu do vašeho počítače a doplňte chybějící údaje (může být doplněno i ručně).

2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte a podepište. Podepsat ji musí oba zákonní zástupci dítěte.

3. Část “ Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte“ nechejte vyplnit a potvrdit dětským lékařem vašeho dítěte

4. K přihlášce přiložte prostou kopii rodného listu dítěte (bude Vám vrácena po kontrole zadaných údajů)

5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s kopií rodného listu můžete doručit škole jedním z následujících způsobů:

– poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o.

Osvobození 514

742 85 Vřesina

– osobním podáním v pracovních dnech po telefonické domluvě do ředitelny v budově základní školy (tel. 599520390), případně vhozením do schránky před hlavním vchodem do budovy základní škol

– osobním podáním v pracovních dnech vedoucí mateřské školy pí. učitelky Kudelové

– emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– datovou schránkou, pokud je zákonný zástupcem vlastníkem datové schránky

Poslední den doručení přihlášky  dítěte do mateřské školy je 16.5.2023

6. Po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky Vám přijde na Vámi uvedený email v přihlášce potvrzení o jejich převzetí.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 1. června 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou.

 

      Kritéria pro zařazení dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

 

Kapacita mateřské školy – 76 dětí

Budeme přijímat 19 dětí.

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2023. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině – předškolní vzdělávání je od 1.9.2017 povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku)                                        10 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2018– 31. 8. 2019) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.        9 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.          8 b
 4. Dítě 2leté (nar. 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině.          7 b
 5. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině         6 b
 6. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.        5 b
 7. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 ) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině.        2 b
 8. Děti ostatní.        1b

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Dítě zaměstnance ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava město
 2. Starší dítě před mladším
 3. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)
 4. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

Vysvětlivky:

Pro přijímání je za 4leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2023 čtyř let.

Pro přijímání je za 3leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2023 tří let.

 

Ve Vřesině 20. dubna 2023

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je  předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 •  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 •  po dobu 4 souvislých hodin denně,
 •  začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně s uvedením důvodů absence.

 

 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 1.  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

 • individuální vzdělávání dítěte – Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy, informace poskytne ředitel konkrétní školy.

Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2.  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3.  důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

 

 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Docházka v období povinného předškolního vzdělávání  je osvobozena od úplaty.