Drobečková navigace

Úvod > > MŠ - Aktuality > Kritéria a zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2024 - 2025

Kritéria a zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2024 - 2025   

  Zápis a kritéria k přijímání dětí do MŠ pro šk. rok 2024-2025

 

    Zápis nových dětí do naši MŠ pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v termínu od 2.5. – 16. 5. 2024. Od 2. května 2024 bude spuštěna elektronická registrace Vašeho dítěte na zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole.

   Registraci proveďte prostřednictvím zjednodušené elektronické žádosti na následujícím odkazu:

                                  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvresina/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41857

  Jakmile vyplníte registraci, přijde Vám na Vámi zadaný email předvyplněný soubor s žádostí o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. V emailu najdete i následující postup podání žádosti:

 

 1. Přihlášku – žádost o zapsání vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání – si stáhněte z emailu do vašeho počítače a doplňte chybějící údaje (může být doplněno i ručně).
 2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte a podepište. Podepsat ji musí oba zákonní zástupci dítěte.
 3. Část “ Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte“ nechejte vyplnit a potvrdit dětským lékařem vašeho dítěte
 4. K přihlášce přiložte prostou kopii rodného listu dítěte (bude Vám vrácena po kontrole zadaných údajů)
 5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s kopií rodného listu můžete doručit škole jedním z následujících způsobů:

 – poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu:

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. Osvobození 514 742 85 Vřesina

 – osobním podáním v pracovních dnech po telefonické domluvě do ředitelny v budově základní školy (tel. 599520390), případně vhozením do schránky před hlavním vchodem do budovy základní škol

 – osobním podáním v pracovních dnech vedoucí mateřské školy pí. učitelky Kudelové

 – emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 – datovou schránkou, pokud je zákonný zástupcem vlastníkem datové schránky

Poslední den doručení přihlášky dítěte do mateřské školy je 16.5.2024

 1. Po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky Vám přijde na Vámi uvedený email v přihlášce potvrzení o jejich převzetí.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat.

Předpokládaný termín zveřejnění je 3. června 2024.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou.

 

 

 Kritéria pro zařazení dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

 

Kapacita mateřské školy – 76 dětí

Budeme přijímat 20 dětí.

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2024. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině – předškolní vzdělávání je povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku) 10 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině. 9 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině. 8 b
 4. Dítě 2leté (nar. 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Vřesině. 7 b
 5. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině 6 b
 6. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině. 5 b
 7. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 ) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Vřesině. 2 b
 8. Děti ostatní. 1b

 

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Dítě zaměstnance ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava město
 2. Starší dítě před mladším
 3. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)
 4. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

 

Vysvětlivky:

Pro přijímání je za 4leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2024 čtyř let.

Pro přijímání je za 3leté dítě považováno to, které dosáhne k 31. 8. 2024 tří let.

 

 

Ve Vřesině 20. dubna 2024

Mgr. Lenka Skýbová, ředitelka školy