Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Výchovný poradceMgr. Marie Šupalová
marie.supalova@zsvresina.cz
Školní metodik prevenceDagmar Kantorová
dagmar.kantorova@zsvresina.cz
Školní psychologMgr. Alena Vlachová
vlachova.psycholog@centrum.cz
tel.: 731 319 063  

KONZULTACE: ST: 9:45 – 10:45

                          příp. po předchozí domluvě

PRACOVIŠTĚ:  ZŠ a MŠ Vřesina, Osvobození 514, 742 85 Vřesina, tel.: 599 520 391

pracoviště ŠPP v 1. patře školy – Zasedací místnost

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření     
 • poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou a zařízením zabývajícím se preventivními programy.
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (PPP Ostrava, SPC Ostrava)
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci 
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření zúčastnili
 • preventivní programy pro žáky

V přízemí budovy školy je umístěna SCHRÁNKA DŮVĚRY, která slouží pro žáky ZŠ. 

Spolupracující ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava (PPP)

odloučené pracoviště 17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba

(budova SŠ Prof. Matějčka)

web: ppp-ostrava.cz   email: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

tel. 553 810 750, 553 810 751, 733 165 152, 733 165 153
                            

S naší školou spolupracují tyto pracovnice:

Speciální pedagog  Mgr. Anna Otýpková

email: anna.otypkova@ppp-ostrava.cz, tel. 553 810 758

Psycholog Mgr. Kateřina Kaletová

email: katerina.kaletova@ppp-ostrava.cz, tel. 553 810 754

 • Speciálně-pedagogické centrum Ostrava (SPC)

Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh

(budova speciální školy)

web: zskptvajdy.cz/spc/  email: spc@zskptvajdy.cz

tel. 596 768 131, 723 026 353