Školská rada

Školská rada,

která podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 pracuje při základní škole, má 3-leté funkční období a zasedá nejméně 2-krát ročně. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele školy, 2 zástupci pedagogů a 2 členové z řad zákonných zástupců žáků. 

Kompetence Školské rady
 
 • vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Členové školské rady

Členové z řad zřizovatele

 • Pavel Pokorný
 • Marcel Vajda

Členové z řad rodičů a zákonných zástupců

 • Ing. Marek Bárta, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Moravcová

Členové z pedagogického sboru

 • Mgr. Daniela Pernicová
 • Mgr. Michaela Žižková

 

Zápisy z porad školské rady

Zápis č. 2 z roku 2019 + Prezenční listina k zápisu č. 2

Zápis č. 1 z roku 2019 + Prezenční listina k zápisu č. 1

Zápis č. 2 z roku 2018 + Prezenční listina k zápisu č. 2

Zápis č. 1 z roku 2018 + Prezenční listina k zápisu č. 1

Jednací řád školské rady