Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2,
písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

Uchazeči, kteří mají u svého registračního čísla uvedeno neuzavřený zápis, podali žádost o odklad školní docházky o jeden rok, ale nemají ještě doloženy všechny potřebné dokumenty. Proto u nich došlo k přerušení správního řízení. U těchto žáků bude rozhodnuto o odkladu školní docházky, jakmile jejich zákonní zástupci dodají chybějící dokumentaci.