Drobečková navigace

Úvod > > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Konzultace: ÚT 8:00 – 8:45 příp. po předchozí domluvě

Pracoviště: ZŠ a MŠ Vřesina, Osvobození 514, 742 85 Vřesina, telefon: +420 599 520 391 pracoviště ŠPP v 1. patře školy – Zasedací místnost

Výchovný poradce

Mgr. Marie Šupalová

marie.supalova@zsvresina.cz

Školní metodik prevence

Dagmar Kantorová

dagmar.kantorova@zsvresina.cz

Školní psycholog

Mgr. Alena Vlachová

+420 731 319 063

vlachova.psycholog@centrum.cz

Program školního poradenského pracoviště

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření     
 • poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou a zařízením zabývajícím se preventivními programy.
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (PPP Ostrava, SPC Ostrava)
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci 
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření zúčastnili
 • preventivní programy pro žáky

V přízemí budovy školy je umístěna schránka důvěry, která slouží pro žáky ZŠ. 

Spolupracující školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava (PPP)

Odloučené pracoviště 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava – Poruba (budova SŠ Prof. Matějčka)

Web: www.ppp-ostrava.cz

E-mail: posta-poruba@ppp-ostrava.cz

Telefon: +420 553 810 750, +420 553 810 751, +420 733 165 152, +420 733 165 153

S naší školou spolupracují tyto pracovnice:

Speciální pedagog Mgr. Anna Otýpková

E-mail: anna.otypkova@ppp-ostrava.cz, telefon: +420 553 810 758

Psycholog Mgr. Kateřina Kaletová

E-mail: katerina.kaletova@ppp-ostrava.cz, telefon: +420 553 810 754

Speciálně-pedagogické centrum Ostrava (SPC)

Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava - Zábřeh (budova speciální školy)

Web: www.zskptvajdy.cz/spc  email: spc@zskptvajdy.cz

Telefon: +420 596 768 131, +420 723 026 353