Tradiční vesnický tábor ZŠ a MŠ Vřesina pro děti

 

ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvková organizace, Osvobození 514, 74285 Vřesina                                                                                                            pořádá „Tradiční vesnický tábor pro děti“

 Termín: 9. 7. 2018 – 13. 7. 2018

 ————————————————————————————————————————————–

Celodenní program pro děti ze ZŠ Vřesina.

Zahájení denně od 7.00 – 8.00 hod. v tělocvičně ZŠ (dle domluvy i dříve), ukončení v 17. hod.

(dle domluvy) tamtéž.

Cena: 1. 500,- Kč (zahrnuje obědy, pitný režim, náklady na sportovní a výtvarnou činnost, celodenní výlet autobusem, lektorné, pojištění)

Program: scházení  od 7.00 –  8.00 hod. v tělocvičně ZŠ

: dopolední program v areálu ZŠ

: oběd kolem 11.30 hod.

: odpolední aktivity (pěší výlety, sportovní činnosti)

: ukončení v 16 – 17.00 hod. (dle domluvy) v tělocvičně ZŠ

: 1 x celodenní výlet autobusem

Vybavení dětí: sportovní oblečení a obuv přizpůsobené počasí, náhradní tričko, pokrývka hlavy, opalovací krém, pláštěnka, batoh, papírové kapesníky, 2. svačiny (dopolední a odpolední), plastová láhev na pití.

 

Platba v hotovosti v MŠ u p. uč. Gregorové: do 15.6. 2018

 Závaznou přihlášku odevzdejte do ZŠ p.uč. Vlkové nebo do MŠ p.uč. Gregorové. Termín do 7.5. 2018.

 Informace u p. Gregorové v MŠ nebo na tel. čísle:  777 185243, email: silvie.gregorova@zsvresina.cz

Tábor se bude konat v případě 15. a více zájemců.

Činnosti a aktivity dětí se mohou měnit dle počasí a potřeb.

 

 

Závazná přihláška na „Tradiční  vesnický tábor ZŠ a MŠ Vřesina“

 

 Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………..….

Datum narození:…………………………………………………………………………………………….………..

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………………….…….

Závažná sdělení rodičů (zdrav. stav, alergie, léky):…………….…………………………………………

Tel. číslo rodičů:………………………………………………………………………………………..

Souhlasím, aby mé dítě odešlo po ukončení každodenního programu od tělocvičny ZŠ na ul.Osvobození 514, Vřesina bez doprovodu rodičů a to na vlastní zodpovědnost.

 

ANO………………………                              NE…………….……………

Podpis zákonného zástupce                              Podpis zákonného zástupce

 

Za zdravotní stav dítěte a cenné předměty dítěte (mobily,fotoaparáty aj.) zodpovídají rodiče svým podpisem na přihlášce.

Prohlášení:

Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během vesnického tábora, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnilo sportovních aktivit, konaných ve vybraném vesnickém táboře. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., pro vnitřní potřebu organizátora.

Prohlašuji, že dítě bude respektovat pokyny vedoucích na táboře. V opačném případě jsem připraven/a nést následky v podobě vyloučení  (bez nároků na finanční vyrovnání) či finanční úhrady vzniklé škody. Zároveň potvrzuji, že jsem dítě seznámil/a s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora.

                 Uděluji souhlas s fotografováním dítěte v rámci činnosti vesnického tábora, dále s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při presentaci a propagaci ZŠ a MŠ Vřesina. (např. kronikách, na internetu, atd.).

 

……………………………….                            …………..………………………..

Ve Vřesině dne                                                           Podpis zákonného zástupce